Artikel 14: Intellectuele Eigendomsrechten

Artikel 14: Intellectuele Eigendomsrechten


14.1. De Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van een door de Opdrachtnemer uitgebracht Voorstel zijn en blijven de exclusieve eigendom van de Opdrachtnemer.


14.2. De Primaire Bestanden en, tenzij deze als Te Leveren Prestaties worden vermeld of anders overeengekomen in de OvdW of Opdrachtbevestigingsemail, de Secundaire bestanden, blijven te allen tijde de eigendom van de Opdrachtnemer. Behoudens Clausules 14.4 en 14.5, geldt voor Ad Hoc en Doorlopende Diensten dat de Intellectuele Eigendomsrechten in iedere Te Leveren Prestatie bij de Opdrachtgever berusten vanaf het moment van betaling van alle aan de Opdrachtnemer verschuldigde Vergoedingen voor deze Te Leveren Prestatie.


14.3. Voor Gesyndiceerde Diensten geldt dat de Intellectuele Eigendomsrechten voor de Diensten en de Te Leveren Prestaties te allen tijde bij de Opdrachtnemer berusten. Wanneer de Opdrachtgever de volledige betaling verricht voor de Vergoeding en eventuele daarmee verbonden kosten, uitgaven en uitbetalingen, zal de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, permanente, wereldwijde vergunning worden verleend (zonder het recht sublicenties te verlenen) om de Te Leveren Prestaties te goeder trouw te gebruiken voor haar interne zakelijke doeleinden en voor alle andere in de Overeenkomst beschreven oogmerken. De Opdrachtgever erkent en stemt ermee in geen Te Leveren Prestaties te gebruiken voor public relations, verkoop of marketing doeleinden in samenhang met de naam en/of het merk van de Opdrachtnemer of van welk ander lid van de WPP Group ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever zal de Te Leveren Prestaties niet publiceren of bekendmaken op enige wijze die de door de Opdrachtnemer geleverde informatie of gegevens overdrijft, vervormt of verkeerd voorstelt of op een wijze die de reputatie van de Opdrachtnemer of van welk lid van de WPP Group ook zou kunnen schaden.


14.4. .Er wordt overeengekomen dat:
(a) de Opdrachtnemer gerechtigd is, zowel tijdens deze Overeenkomst als na de beëindiging of afloop ervan, alle Te Leveren Prestaties en andere resultaten en rapporten die voortvloeien uit de Diensten, voor haar eigen interne doeleinden te gebruiken als onderdeel van haar eigen databanken en voor doeleinden die verband houden met haar activiteiten, inclusief met betrekking tot enig relevant juridisch geschil;
(b) de Opdrachtgever geen Te Leveren Prestaties zal gebruiken voor public relations, verkoop of marketing doeleinden in samenhang met de naam en/of het merk van de Opdrachtnemer of van welk ander lid van de WPP Group ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer; en 
(c) de Opdrachtgever de Te Leveren Prestaties niet zal publiceren of bekendmaken op enige wijze die de door de Opdrachtnemer geleverde informatie of gegevens overdrijft, vervormt of verkeerd voorstelt of op een wijze die de reputatie van de Opdrachtnemer of van welk lid van de WPP Group ook zou kunnen schaden


14.5. Onverminderd de bovenvermelde Clausules 14.1 tot en met 14.4 zullen alle rechten, inclusief alle Intellectuele Eigendomsrechten, van welke aard ook, in en op alle technieken, principes en formats en in alle bedrijfseigen materialen, software, programma's, macro's, algoritmen, modules, methodologieën en alle andere door de Opdrachtnemer gebruikte of gecreëerde zaken voor het opstellen van het Voorstel of het uitvoeren van de Diensten die van algemene aard zijn of anderszins niet exclusief voor de Opdrachtgever zijn geproduceerd ("Bestaande Intellectuele Eigendomsrechten") te allen tijde de exclusieve eigendom van de Opdrachtnemer blijven. De Opdrachtgever zal een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, permanente, wereldwijde vergunning worden verleend om de Secundaire Bestanden (indien en voor zover deze geen deel uitmaken van de Te Leveren Prestaties) en de Bestaande Intellectuele Eigendomsrechten van de Opdrachtnemer te gebruiken, maar enkel voor zover dit vereist is om de Te Leveren Prestaties te gebruiken conform deze Overeenkomst. In het geval dat de Opdrachtnemer bijkomende modules ontwikkelt voor gebruik in samenhang met de bestaande software en/of systemen van de Opdrachtnemer tijdens het verlenen van de Diensten (inclusief Ad Hoc Diensten), zullen alle rechten, met inbegrip van de Intellectuele Eigendomsrechten, bij de Opdrachtnemer (blijven) berusten. In het geval dat de Opdrachtnemer bijkomende modules ontwikkelt voor gebruik in samenhang met de software en/of systemen van de Opdrachtgever, zal de Opdrachtnemer het recht hebben deze modules te gebruiken voor projecten en/of diensten die het in de toekomst voor haar klanten zou kunnen leveren.


14.6. Indien de Opdrachtnemer software dient te leveren als onderdeel van de Diensten, erkent de Opdrachtgever dat diens gebruik van deze software aan afzonderlijke vergunningsvoorwaarden onderworpen kan zijn. Om twijfel te voorkomen, de Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hij over alle nodige vergunningen beschikt om Software van Derden te gebruiken die vereist is voor toegang tot of anderszins gebruik van de Te Leveren Prestaties. Tenzij uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen is de Opdrachtnemer in het kader van de Diensten niet verplicht de Opdrachtgever enige vergunning te verlenen voor Software van Derde


14.7. Indien de Opdrachtgever de Opdrachtnemer gegevens en/of materialen verstrekt met betrekking tot de Diensten, zullen deze gegevens en/of materialen de exclusieve eigendom van de Opdrachtgever blijven, maar zal de Opdrachtnemer een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, permanente, wereldwijde vergunning worden verleend om dergelijke gegevens en/of materialen te gebruiken met het oog op het leveren van de Diensten conform deze Overeenkomst. 


Artikel 14: Intellectuele Eigendomsrechten