Veel Nederlanders zagen de ‘avondklokrellen’ niet aankomen

Gepubliceerd: 27-01-2021


 
Een groot deel van de Nederlandse bevolking zag de zogenaamde ‘avondklokrellen’ niet aankomen, blijkt uit onderzoek van Kantar. Zo verwachtte slechts 15% van de Nederlanders voor het instellen dat de avondklok in Nederland zou leiden tot zeer veel problemen. Na de demonstraties van zondag op het Amsterdamse Museumplein en de rellen die daarop ontstonden – ook in andere steden – denkt bijna de helft van de Nederlanders dat het instellen van de avondklok tot zeer veel problemen in het land zal leiden (47%). 
 
Kantar vroeg aan 1.203 Nederlanders wat zij van het instellen van de avondklok vonden. Het onderzoek startte op zaterdagochtend, de eerste dag van de avondklok, en liep tot afgelopen maandag. Aanvankelijk dachten veel Nederlanders dat het instellen van de avondklok wel tot incidenten (72%) maar niet tot zeer veel problemen zou leiden (15%). Dit beeld kantelde vanaf het moment dat op het Museumplein de demonstratie uit de hand liep en ook in andere steden rellen uitbraken. Van de Nederlanders die na zondagmiddag de enquête invulde, verwachtte ineens de helft dat invoering van de avondklok tot zeer veel problemen zou leiden (47% - een stijging van 32 procentpunten). Er zijn nauwelijks Nederlanders die verwachten dat de avondklok niet tot problemen zal leiden (2%).      

Zeven op de tien Nederlanders zijn voorstander van de avondklok

Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat er onder de Nederlandse bevolking brede steun is voor het instellen van de avondklok. Bijna zeven op de tien Nederlanders geven aan hier voorstander van te zijn (67%). De groep tegenstanders is met 19% van de bevolking overigens substantieel te noemen. Nog eens 13% neemt een meer afwachtende houding aan en geeft aan ‘niet voor of tegen’ de maatregel te zijn. De steun is met 76% het grootst onder Nederlanders van 60 jaar en ouder. Onder jongeren van 18 tot en met 20 jaar is de steun niet groter of kleiner dan gemiddeld.

Twijfels over de effectiviteit van de maatregel

Is de avondklok een effectief middel om het aantal corona besmettingen terug te dringen? Hierover bestaat twijfel. Zo geeft 29% aan dat de maatregel naar verwachting (zeer) weinig tot geen effect zal hebben op de afname van het aantal besmettingen, terwijl een iets kleinere groep verwacht dat de besmettingen door de avondklok wel zullen afnemen (26%). De grootste groep neemt een tussenpositie in en verwacht dat de maatregel ‘niet veel, maar ook niet weinig’ effect op het aantal besmettingen zal hebben (40%).

Vier op de tien beperken hun sociale contacten

De avondklok heeft als voornaamste doel het terugdringen van het aantal fysieke contacten tussen mensen. Ondanks deze doelstelling geeft 33% van de Nederlanders aan dat ze in dezelfde mate hun kennissen, vrienden en familie blijven bezoeken als voor de invoering van de avondklok. Wel geven ze aan wat vroeger naar huis te zullen gaan. Ruim vier op de tien geven aan hun bezoeken wel te zullen beperken als gevolg van de invoering van de avondklok (44%). Een redelijk grote groep twijfelt en geeft aan op dit moment nog niet te weten of ze hun bezoeken zullen beperken als gevolg van de invoering van de avondklok (20%).  

De helft ziet de avondklok niet als een beperking van de vrijheid

Bijna de helft van de Nederlanders ziet de avondklok niet als een beperking van de vrijheid van het Nederlandse volk (49%). 60-Plussers zijn deze mening vaker dan gemiddeld toegedaan (63%). Een derde van de Nederlanders ziet het instellen ervan juist wel als een fundamentele vrijheidsbeperking (31%). Zes op de tien Nederlanders geven tot slot aan dat de avondklok eerder had mogen worden ingevoerd (60%). Ook hier zijn het bovengemiddeld vaak 60-plussers die dit vinden (69%).

Meer weten?

Manuel Kaal
Client Consultant & Opiniepeiler

m 06 13521739
manuel.kaal@kantar.com

 


Monique van Breda
Manager Communications

m +31 (0)6 83 241 653
e Monique.van.breda@kantar.com


 

onderzoeksverantwoording

Onderzoeksnummer: 244407619 Onderzoeksmethode: NIPObase CAWI.

Aantal respondenten: aan het onderzoek werkten 1.203 Nederlanders (18+) mee. Hiervan vulde n=763 de vragenlijst in voor zondag 24 januari 11.00 uur en n=440 na dat tijdstip.
 
Veldwerkperiodes: 23 t/m 26 januari 2021.

De steekproef is getrokken op basis van de ideaalcijfers voor geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart 2017. De resultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en Nielsen-regio.

Bij verspreiding of publicatie de bron Kantar gebruiken.