Meerderheid Nederlandse artsen: ‘Zorg wordt voor groeiend deel patiënten onbetaalbaar’

Gepubliceerd: 08-10-2013

TNS NIPO en de Pharmaceutical Committee van de Amerikaanse Kamer van Koophandel organiseren een zorgdialoog waarbij actoren in de zorg gezamenlijk naar oplossingen zoeken
 
De kosten in de zorg zijn de laatste jaren steeds hoger geworden. Meer dan de helft van de Nederlanders met een chronische aandoening vindt dat ze ‘zo langzamerhand de kosten voor de zorg niet meer kunnen opbrengen.’ Artsen zien ook dat – door het verhoogde eigen risico – de zorg voor een deel van hun patiënten onbetaalbaar wordt. Het is daarom niet vreemd dat een grote meerderheid van de artsen merkt dat patiënten zorg mijden (volgens 68% van de medisch specialisten en 74% van de huisartsen). Immers het geld kan maar een keer worden uitgegeven. Eén op de vijf consumenten onderschrijft dat men zelf eens zorg heeft gemeden. Vooral op tandartszorg en fysiotherapie wordt door de consument bezuinigd.
 
TNS NIPO presenteert nieuwe onderzoeksresultaten over enkele actuele ontwikkelingen in de zorg ter gelegenheid van de eerste ‘zorgdialoog’. Die wordt op 9 oktober georganiseerd als coproductie van TNS NIPO en de Pharmaceutical Committee van de Amerikaanse Kamer van Koophandel. Deze organisatie organiseert jaarlijks in Den Haag het European Clingendael Health Forum. De bevindingen van onder andere deze zorgmonitor vormen een integraal onderdeel van European Clingendael Health Forum bijeenkomst 2014.
 
Andere belangrijke bevindingen uit het TNS NIPO-onderzoek:
 
  • De grote meerderheid van de bevolking is tevreden over de gezondheidszorg: 80% van de consumenten/patiënten is tevreden; huisartsen zijn zelfs meer tevreden (89%), medisch specialisten iets minder (76%)
  • De zorg is volgens veel consumenten zelfs zo goed, dat het eigenlijk wel ietsje minder mag (70% mee eens)
  • Volgens de patiënten/consumenten vormen de bezuinigingen op de zorg het grootste probleem in de gezondheidszorg; voor artsen is de grote invloed van de zorgverzekeraars het meest problematisch
  • Als er bezuinigd moet worden, dan bij voorkeur door ongezond gedrag te bestraffen
  • Anders dan misschien wel eens gedacht wordt, is het solidariteit denken in de zorg nog volop aanwezig. Zo vindt 93% (!) van de bevolking dat iedereen recht heeft op dezelfde zorg. 83% van de bevolking vindt ‘solidariteit in de zorg heel belangrijk’ (voor huisartsen geldt zelfs 90%).
  • De patiënt voelt zich goed geïnformeerd over hoe hij gezond kan leven (89%). Online informatie speelt hierbij een grote rol (76%).
 
Bij het laatste is het opmerkelijk dat de meerderheid (60%) van de Nederlanders van mening is dat zij betrouwbare informatie van onbetrouwbare informatie kunnen onderscheiden. Artsen hebben hier sterke twijfels over (10% van de medisch specialisten en 7% van de huisartsen achten de consument daartoe in staat…)
 
9 oktober: de dag van de ‘Zorgdialoog'

Drie inleiders belichten trends in de zorg en geven hun visie op de toekomstbestendigheid van de zorg:
 
Paul Schnabel, voormalig directeur van het SCP over de kosten van de gezondheidszorg zegt hij het volgende: ‘De kosten van de Nederlandse gezondheidszorg zijn absoluut en relatief heel snel gestegen. Relatief van 3% van het BBP in 1953 tot meer dan 13% nu. In absolute termen is de stijging zelfs ongeveer tweehonderd keer zo groot, tot nu ongeveer 80 miljard euro. Nederland hoort tot de landen met de hoogste percentages kosten van de gezondheidszorg, maar daarbij moet wel worden bedacht dat meer dan in de meeste andere landen ook ‘care’( ouderenzorg, zorg voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten) in Nederland tot de gezondheidszorg wordt gerekend. Alles bijeen gaat dat om ongeveer 40% van de kosten van de gezondheidszorg. Vooral mensen boven de 80 jaar maken veel en lang gebruik van ‘care’.
 
Casper van Ewijk, hoogleraar macro-economie en onderdirecteur van het CPB, gaat in op de vraag of er sprake is van een ‘crisis in de zorg’, en wat deze zorgcrisis eventueel van andere crises kan leren. ‘De kern van mijn betoog is dat het huidige stelsel van zorg in de toekomst niet houdbaar is vanwege enerzijds oplopende kosten en anderzijds doordat consumenten steeds beter opgeleid, beter geïnformeerd en daardoor kritischer worden. Om het stelsel houdbaar te houden moeten we anders gaan denken over solidariteit. Consumenten zullen steeds meer vragen naar eigen verantwoordelijkheid en eigen regie. Dat zal leiden tot een differentiatie in het zorgaanbod, zoals we nu in de langdurige zorg al beginnen te zien. Meer eigen betalingen in de zorg zal in de toekomst onvermijdelijk zijn. Dit kan samengaan met solidariteit door meer nadruk te leggen op gelijke kansen in gezondheid (gezonde levensstijl) en minder op het verzekeren van de kosten van ziekte.’

Mark Schipper van TNS NIPO besteedt aandacht aan hoe ontwikkelingen in de zorg passen in een drietal universele trends: meer zelfredzaamheid, intensief gebruik van online technieken en een grotere tweedeling. Volgens Mark: ‘Gaat de zorg zich opsplitsen in zorgfabrieken en privéklinieken?’
 
Dagvoorzitter is de journalist volksgezondheid Rinke van den Brink (NOS-redacteur).
 
Na de inleidingen discussiëren de deelnemers aan zorgtafels over een aantal stellingen bediscussieerd. Per zorgtafel is een brede schakering van actoren in de gezondheidszorg van Nederland vertegenwoordigd.

Leest u hier het rapport.
 
Bij verspreiding of publicatie graag de bron TNS NIPO gebruiken.
 
Onderzoek verantwoording:
Onderzoeksnummer D0610. Het onderzoek heeft gelopen van 4 september tot en met 9 september 2013 bij een representatieve steekproef van 936 personen van 18 jaar en ouder. In diezelfde periode werden 214 huisartsen en evenzoveel medisch specialisten ondervraagd. Veldwerkmethode: online.
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Daniëlle van Wensveen, 020 5225 471 of danielle.van.wensveen@tns-nipo.com