Koningsgezinde ondernemers

Gepubliceerd: 02-05-2013

Bedrijfsleven verwacht ‘ondernemende’ koning en positief effect van koningshuis en kroning op de economie.
 
Ondernemers zijn al net zo koningsgezind als ‘gewone’ burgers. Gaf omgerekend 85% van de burgers aan voorstander van de monarchie te zijn (en 15% aanhanger van de republiek), bij ondernemers vinden we 87% voorstanders van de monarchie en 13% pleitbezorgers voor de republiek. Een overweldigende meerderheid van 86% heeft vertrouwen in Willem-Alexander. Net als burgers vinden ze eerder dat de Koning minder dan meer macht zou moeten hebben, maar schaart ruim de helft zich achter de huidige constellatie, waarin het staatshoofd geen invloed meer heeft bij de kabinetsformatie. Ondernemend Nederland heeft er alle vertrouwen in dat de aanstaande koning – eerder dankzij dan ondanks zijn sportimago – genoeg ondernemersprofiel heeft, en dat hij meer dan zijn moeder economische diplomatie gaat bedrijven. Daarnaast verwacht ruim de helft dat de aanstaande kroning een positief vertrouwenseffect heeft op de economie, en meent een kwart dat de kroning een positief effect op de eigen bedrijfsvoering.
 
Het zijn oranjegezinde tijden. Niet alleen onder burgers, maar ook onder ondernemers is het draagvlak voor een koningshuis overweldigend: omgerekend (dus exclusief de ‘weet niet’ categorie – 4%) is 87% van de ondernemers voor een monarchie en propageert 13% een republiek. De transportsector blijkt zeer koningsgezind, terwijl we bij ondernemers in de detailhandel een relatief groot percentage (een kwart) republikeinen vinden.
 
Nederland is een koninkrijk met de Koningin als staatshoofd. Sommige andere West- Europese landen zijn republieken met een president als staatshoofd. Wat is volgens u het beste voor ons land: dat Nederland een koninkrijk blijft of dat Nederland een republiek wordt?
Burgers Ondernemers
Op respons (exclusief 'weet niet') ‘64 ‘76 ‘80 ‘95 ‘00 ’03
maart
’07
april
‘11
april
‘13
april
‘13
april
  % % % % % % % % % %
Monarchie                91 93 88 93 90 81 87 87 85 87
Republiek     9 7 12 7 10 19 13 13 15 13
 
Net als burgers hebben ook ondernemers het volste vertrouwen in het naderende koningschap van Willem-Alexander (burgers: 81%, ondernemers: 86%). Opnieuw zien we dat de detailhandel – relatief - minder vertrouwen heeft, en de transportsector juist meer vertrouwen. Verder zijn ondernemers nog een tikkeltje positiever dan burgers over de mate waarin de kroonprins boeit, dicht bij het volk staat en vooruitstrevend is.

Ondernemers positiever over Willem-Alexander dan burgers
  Burgers Ondernemers
  % %
Boeiend 42 60
Dicht bij het volk 62 79
Progressief 35 49
Doet het goed/ zou het goed doen als staatshoofd 81 81

Net als burgers vinden ondernemers eerder dat de Koning minder dan meer macht zou moeten hebben, ondanks het feit dat de Kroon sinds 2012 geen rol meer speelt bij de formatie. Toch schaart ruim de helft zich achter de huidige constellatie, waarin het staatshoofd geen invloed meer heeft bij de kabinetsformatie, terwijl een derde vindt dat het staatshoofd helemaal geen wettelijke invloed moet hebben.

  Burgers Ondernemers
Op respons  (exclusief 'weet niet')            2000 April
2003
April
2007
April
2011
April 2013 April 2013
 
  % % % % % %
Moet meer macht krijgen                 5 11 10 5 18 14
Precies goed 66 60 68 65 48 53
Geen wettelijke invloed 29 30 22 30 34 32
  
Ondernemend Nederland heeft er vertrouwen in dat het koningshuis (71%) én de aankomende kroning (57%) een positief effect op het ondernemersklimaat zullen hebben. Wat de eigen bedrijfsvoering betreft is men iets zuiniger in het oordeel: bijna een kwart (23%) denkt dat de kroning een positief effect op de eigen bedrijfsvoering zal hebben. Met betrekking tot de persoonlijke (economische) meerwaarde van het koningshuis is men ronduit terughoudend: slechts 11% geeft aan dat het koningshuis voor henzelf (zakelijk) meerwaarde heeft.
 
Het is duidelijk welke argumenten ondernemers, die menen dat het koningshuis Nederland ‘iets’ oplevert, aandragen: handelsmissies, staatsbezoeken, deuren die open gaan, export, contacten aanleggen en onderhouden – kortom: alles waar het bedrijfsleven bij gebaat is.
 
Redenen waarom men denkt dat het koningshuis ondernemend Nederland iets oplevert

 
 
Ondernemers die de meerwaarde niet zien, dragen aan dat de handelsmissies weinig waarde hebben/ tot weinig orders leiden, dat het koningshuis an sich weinig toegevoegde waarde heeft en teveel kost. Een president zou Nederland beter vertegenwoordigen, menen sommigen. ‘Ik zie geen enkele relatie tussen het koningshuis en ondernemen’, stelt een ondernemer.

Redenen waarom men denkt dat het koningshuis ondernemend Nederland weinig of niets oplevert

 
 
Overigens is wederom de detailhandel – samen met de industrie – relatief terughoudend over de meerwaarde (hoewel nog altijd twee derde die meerwaarde wel degelijk ziet) en is de transportsector laaiend enthousiast (91%) over de rol van het koninklijk huis. Hoewel de industriesector relatief terughoudend is over de algemene meerwaarde, stelt 23% (gemiddeld: 11%) dat het koningshuis voor hen persoonlijk als ondernemer wel degelijk meerwaarde heeft.
 
Ondernemend Nederland verwacht actieve economische rol Willem-Alexander
Ondernemend Nederland ziet in Willem-Alexander in vrij brede zin een uitstekend belangenbehartiger. Maar liefst 82% ziet in hem een boegbeeld voor het bedrijfsleven bij een handelsmissie, twee derde (67%) verwacht dat hij meer dan zijn moeder economische diplomatie zal bedrijven. Overigens verlangt men daar ook wel naar: driekwart (77%) vindt dat Willem-Alexander een boegbeeld voor het Nederlandse bedrijfsleven zou moeten zijn,  bijna de helft (46%) vindt dat hij actiever dan zijn moeder aan economische diplomatie moet doen (40% vindt de lijn van Beatrix precies goed zo). Zijn sportimago speelt hem daarbij geen parten, verwacht men. Integendeel: 44% stelt dat hem dit juist helpt in zijn contacten met het bedrijfsleven, terwijl slechts 3% nadeel verwacht.
Het bedrijfsleven denkt vrij unaniem dat de bouwsector (70%) het meest gebaat is met eventuele economische diplomatie van Willem-Alexander. De transportsector volgt met 45%, gevolgd door de zakelijke dienstverlening (39%) en de bouw (28%).
 
Het zit – volgens ondernemend Nederland – ook wel goed met het ondernemers- en internationale profiel van Willem-Alexander en zijn vrouw Maxima. Zeven op de tien (71%) vinden dat Willem-Alexander voldoende ondernemersprofiel heeft, negen op de tien (89%) stellen dat hij voldoende internationaal profiel heeft. Bij Maxima is het vertrouwen zelfs nog groter: respectievelijk 81% en 91%.
 
Al met al stelt ruim de helft (60%) dat Willem-Alexander genoeg oog heeft voor de doorsnee ondernemer, terwijl 21% dit niet verwacht. Opnieuw geldt: bij de detailhandel is het wantrouwen relatief gezien het grootst (31%).
 
Hoewel een grote minderheid (40%) naar eigen zeggen de stoute schoenen zou aantrekken om de aanstaande koning te benaderen ten behoeve van lobbyactiviteiten, is de helft (50%) terughoudend. Opvallend is de grote terughoudendheid bij ondernemers in de industrie, die toch het meest gebaat zouden zijn bij lobbyactiviteiten: slechts 33% zou Willem-Alexander benaderen, 65% zegt dat waarschijnlijk of zeker niet te doen. Ook in de transportsector zien we een relatief grote groep (39%) die dit ‘zeker niet’ zegt te doen.
 
Onderzoeksverantwoording
Project: G4555x2
Het onderzoek is uitgevoerd middels de CAWI-methode (online). De online steekproef is getrokken in TNS NIPO Businessbase, het panel voor Nederlandse bedrijven. In totaal werden 2.000 beslissingsbevoegden uitgenodigd.
 
Aan het onderzoek werkten in totaal 466 vertegenwoordigers van bedrijven mee.
 
De resultaten zijn herwogen op arbeidsvolume (verdeling van het aantal werknemers binnen de Nederlandse bedrijvenpopulatie) en branche.
 
Veldwerkperiode: 19 t/m 23 april 2013.
 
Voor meer informatie
Tim de Beer
t. 020 522 53 99
e.  Tim.de.Beer@tns-nipo.com

Martijn de Groote
t. 020 522 54 17
e.  Martijn.de.Groote@tns-nipo.com