Grip op Gedrag

Gepubliceerd: 25-09-2015 
Menselijk gedrag. Een boeiend onderwerp dat raakt aan alle branches die u zich maar kunt bedenken. Dagelijks houden vele professionals zich bezig met het beïnvloeden, voorkomen en in kaart brengen van menselijk gedrag. TNS NIPO is er stellig van overtuigd dat je gedrag alleen kunt doorgronden door zowel bewuste als onbewuste gedragsfactoren te meten. Op 22 september organiseerden we de inspiratiesessie Grip op Gedrag, om aan de hand van verschillende cases duidelijk te maken met welke innovatieve onderzoeksmethodenje gedrag beter kan meten en verklaren.

Job van den Berg deed de aftrap met een helder en compact theoretisch kader, waarin het accent ligt op het begrijpen van zowel bewuste als onbewuste beïnvloeders van gedrag. Wetenschappers als Daniel Kahneman noemen dat systeem 1 en systeem 2. Systeem 1 is ons intuïtieve en snelle brein. Systeem 2 is ons reflectieve en langzame brein. We denken vaak dat systeem 2 ons gedrag bepaalt, maar in werkelijkheid speelt systeem 1 ook een belangrijke rol in de keuze die we maken. Eigenlijk volstaat alleen de combinatie van beide systemen. Job vertelde kort over de instrumenten die TNS NIPO in huis heeft om zowel bewuste als onbewuste gedragsfactoren in kaart te brengen.
 
Gezinnen volgen we op de voet
Daan Mager illustreerde met zijn presentatie over het Mobiliteitspanel – voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu – dat we met dagboekonderzoek heel erg on the moment meten als het gaat om het registreren van verplaatsingsgedrag en mobiliteit. We volgen een groot aantal gezinnen dat gedurende drie dagen achter elkaar verplaatsingen bijhoudt in een mobieldagboek dat zo is ontwikkeld dat zowel bewuste als onbewuste gedragen worden meegenomen. En dat vier keer per jaar. Dat levert een heel compleet beeld op van veranderingen in mobiliteit in Nederland.
 
Brake before the bend, not on it
Rogier van Kalmthout is expert op het gebied van campagne-effectmetingen bij TNS NIPO. Hij bracht ons een mooie case van onze Britse TNS-collega’s waarbij voor de overheid een verkeersveiligheid campagne getest werd. Op provinciale wegen in het Verenigd Koninkrijk neemt men het namelijk niet zo nauw met de snelheid in bochten. Met als resultaat een buiten proportioneel aantal dodelijke verkeersslachtoffers. De overheid ontwikkelde daarom de Think-campagne. Na uitzending ging TNS niet het gedrag meten aan de hand van een effectmeting dat standaard is in campagneonderzoek maar via GPS, accelleratiemeter en een camera in de auto. Zo kon men grip krijgen op de onbewuste gedragingen in de auto. Daarnaast werden automobilisten met een vragenlijst gevraagd of ze de campagne kenden en wat ze ervan vonden. Door de combinatie van surveys en meetinstrumenten als GPS konden ze het campagne-effect beter meten dan via enkel een ‘standaard’ vragenlijst. Met andere woorden, door de innovatieve TNS-studie kwam er meer Grip op Gedrag.
 
Invloed media op gedrag kinderen
Onderzoeker Helen Vossen (UvA) vertelde over de lessen die ze opdeed tijdens het onderzoek De entertainisering van de jeugd, wat ze met TNS NIPO uitvoert. Centraal staat de vraag: waarom heeft media invloed op gedrag bij kinderen? Traditionele surveys en innovatieve methoden zoals Facial Coding worden gebruikt om hierop het antwoord te krijgen. Helen deelde met ons de ervaringen in de wetenschapspraktijk, de praktische implicaties en een motivatie voor de keuze voor de gebruikte onderzoeksmethoden. Haar advies: emoties zijn subjectief en persoonlijk. Door deze passief te meten via facial coding krijgen we meer grip op wat men ervaart.
  
Monitoren van totaal kijkgedrag
Tot slot vertelden Anke Wonneberger (UvA) en Karin Pijnaker over het meten van online- en geïntegreerde crossplatform kijkcijfers voor SKO en VINEX. Een groot, complex onderzoek uitgevoerd door TNS NIPO samen met diverse Kantar Media partners. Onder de noemer VideoTotaal wordt online kijkgedrag door middel van cookie tracking in kaart gebracht en gekoppeld aan de meer traditionele kijk- en luistercijfers. Waardevol, omdat je aan de hand van dit panel grip krijgt op wat mensen online kijken zonder daarvoor achteraf vragen te moeten stellen wat mensen hebben gekeken dat vaak tot over- en onderschatting van het kijkgedrag leidt. Dit project is dan ook een goed voorbeeld van hoe trackingssoftware en passief meten tot meer Grip op Gedrag kan leiden!
 
De interessante discussies tijdens de inspiratiesessie maakten het tot een geslaagde middag. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? 
Lees verder over impliciet meten of neem vandaag nog contact op met:

Job van den Berg
Research Consultant
06 20 38 62 55
Job.van.den.Berg@tns-nipo.com


Daan Mager
Research Consultant
06 24 24 77 09
Daniel.Mager@tns-nipo.com