Zorgprofessionals denken nog te veel in eilandjes

Persbericht uitgebracht op 12 december 2016


Vooral ziekenhuizen werken te slecht samen

Zowel zorgconsumenten als zorgprofessionals in Nederland ervaren een gebrek aan patiëntgerichtheid en samenwerking in de zorg. Schotten lijken een goede samenwerking in de weg te staan. Dat heeft negatieve gevolgen. Patiënten moeten vaak hetzelfde verhaal vertellen, er worden onnodige kosten gemaakt en vooral zorgprofessionals hebben het idee dat patiënten de adviezen van hun zorgverleners vaak minder goed opvolgen.

samenwerking-ziekenhuizen-(1).jpg

Zowel zorgprofessionals als zorgconsumenten benoemen het feit dat zorgprofessionals te veel in eilandjes denken als probleem. Maar liefst driekwart van de zorgconsumenten vindt het zeer belangrijk of essentieel dat er iets aan wordt gedaan om de samenwerking tussen zorgverleners te verbeteren. 57% van de zorgprofessionals is dezelfde mening toegedaan.

Vooral ziekenhuizen moeten beter gaan samenwerken

Het gebrek aan samenwerking lijkt in de tweedelijnszorg het vaakst voor te komen. De grootste verbeterslag lijkt daarbij gemaakt te kunnen worden in de samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen. Ook de verschillende manieren van denken en doen tussen zorgprofessionals met verschillende specialismes komt duidelijk als pijnpunt naar voren. Zowel zorgprofessionals als zorgconsumenten noemen dit als belangrijke verbeterpunten.

Wij-zij gevoel in de zorgsector

Zorgprofessionals (huisartsen, specialisten en apothekers) zijn zelf kritisch over de sector waarin ze werken. Wel wijzen ze vooral naar andere (typen) zorgverleners in hun kritiek, iets wat het wij-zij-gevoel en de barrières voor een goede samenwerking nog verder onderstreept. Zorgprofessionals zien hun eigen beroepsgroep (artsenorganisaties, individuele zorgverleners) echter ook als de meest aangewezen partij om voor verbetering te zorgen. Zorgconsumenten wijzen daarvoor vooral naar de overheid.

Patiëntgerichtheid en samenwerking binnen zorg vroeger beter

Vergeleken met vroeger vindt 70% van de zorgconsumenten dat de zorg minder patiëntgericht is geworden. Onder zorgverleners is dat percentage 44%. Over de samenwerking binnen de zorg is men iets gematigder: 45% van de zorgconsumenten vindt dat de samenwerking nu slechter dan vroeger (en 56% vindt dit nu beter) tegen 20% van de zorgverleners (80% vindt dit nu beter!).


Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Nederlandse tak van AmCham Pharmaceutical Committee en SiRM. Maandag 12 december worden de resultaten van een breder onderzoek van deze partijen in samenwerking met de Vereniging innovatieve geneesmiddelen en VNO-NCW om 16.00 uur gepresenteerd in Nieuwspoort onder de titel ‘Next level gezondheidszorg: hoe de zorg efficiënter en beter kan’.

 

Meer informatie?

Neem dan contact op met:

Petra Kramer
t (020) 5225 413
m  06 34214860
Petra.Kramer@kantarpublic.com
 

Onderzoeksverantwoording

Doelgroep
De zorgmonitor bestaat uit twee (hoofd)doelgroepen: zorgconsumenten en zorgprofessionals.

Deze twee doelgroepen zijn weer onder te verdelen in subdoelgroepen:

1) Zorgconsumenten (of: ‘de gemiddelde Nederlander’): te verdelen in chronisch zieken en niet- chronisch zieken.

2) Zorgprofessionals: huisartsen, apothekers en medisch specialisten.

Steekproefbron
De steekproef voor de zorgconsumenten is afkomstig uit onze TNS NIPObase. 943 Nederlanders (in het rapport genoemd: zorgconsumenten) hebben de vragenlijst ingevuld. De steekproef voor de zorgprofessionals is afkomstig uit onze eigen zorgpanels. 351 zorgprofessionals (n=148 huisartsen, n=58 apothekers en n=145 medisch specialisten) hebben de vragenlijst ingevuld.

CAWI Methode
Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de methode CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). De gemiddelde invulduur van de vragenlijst was 12 minuten.

Vragenlijst
De vragenlijst was voor beide doelgroepen grotendeels gelijk. Een enkele vraag is alleen aan zorgprofessionals gesteld. Bovendien was de introductie van sommige vragen iets anders geformuleerd voor de verschillende doelgroepen. De vragenlijst is op aanvraag beschikbaar.

Veldwerkperiode
Het veldwerk heeft gelopen van 9 tot en met 21 februari 2016.