Merkgebruik: regels voor het gebruik van het merk TNS NIPO

TNS NIPO wordt geregeld geconfronteerd met het gebruik van haar merken in (commerciële) uitingen door derden. Voor het gebruik van het TNS NIPO merk gelden de volgend regels. 

Er is een klantrelatie:

Als een opdrachtgever de naam van TNS NIPO wil gebruiken om een product of dienst aan te prijzen, dan wel een persbericht of artikel wil (laten) publiceren waarin TNS NIPO wordt aangehaald zijn de algemene voorwaarden  van toepassing. Specifiek betreft dit artikel 7: Intellectuele Eigendomsrechten en Openbare Verklaringen

Er is geen klantrelatie:

Is er geen sprake van een klantrelatie maar wil een derde het merk TNS NIPO gebruiken in een (commerciële) uiting dan gelden de rechten die aan TNS NIPO toekomen op grond van haar merkinschrijvingen.
 
Indien een derde de merken van TNS NIPO gebruikt zonder toestemming van TNS NIPO, kan TNS NIPO een beroep doen op artikel 2.20 lid 1 sub a, c en/of d van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).


In het geval een derde, niet zijnde een klant, zonder toestemming van TNS NIPO de merken van TNS NIPO aanhaalt in het kader van de promotie van eigen waren of diensten is er sprake van merkinbreuk indien afbreuk wordt gedaan aan de (herkomst)functies van de merken van TNS NIPO. Dit is bijvoorbeeld het geval als de indruk wordt gewekt dat er sprake is van gebruik in samenwerking met /onder licentie van TNS NIPO.
 
Het gebruik van de merken van TNS NIPO als bronvermelding dient altijd in overeenstemming te zijn met de eisen van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Het gaat in ieder geval te ver als door een derde, niet zijnde een klant, de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band bestaat met TNS NIPO
 
Indien de merken van TNS NIPO zonder toestemming van TNS NIPO door een derde worden gebruikt en daardoor zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van TNS NIPO, kan TNS NIPO hier op grond van de BVIE tegen optreden. Van ongerechtvaardigd voordeel is bijvoorbeeld sprake als een derde een graantje mee wilt pikken van de goede reputatie van de merken van TNS NIPO (kielzogvaren).