WIN-model™

Het 'Waarden In Nederland' (WIN) model is een op waarden en socio-demografische kenmerken gebaseerde segmentatie van de Nederlandse bevolking.

Segmentatie van doelgroepen

Het WIN-model™ van Kantar TNS verdiept uw inzicht in doelgroepen. Het model onderscheidt acht segmenten in de samenleving, die qua leefstijl, opvattingen, drijfveren en gedrag sterk van elkaar verschillen. Met het WIN-model™ wordt duidelijk waar doelgroepen zich bevinden, welke specifieke achtergrondkenmerken zij hebben, welke media zij gebruiken, wat zij vinden, denken, kopen, stemmen en doen en op welke manier zij te bereiken zijn. Het WIN-model™ is gekoppeld aan TNS NIPObase, een database bestaande uit ongeveer 200.000 personen.

Uniek model

In het model vertonen de segmenten die in de waardenruimte naast elkaar liggen verwantschap, terwijl tegenover elkaar liggende segmenten als tegenpolen kunnen worden beschouwd. Uniek aan het model is dat deze eigenschap niet alleen geldt voor de onderzochte waarden, maar ook voor allerlei andere kenmerken. Zo vinden we de hoogst opgeleiden onder de intellectuelen en de laagst opgeleiden bij de gezinsconservatieven, de hoogste inkomens bij de carrièremakers, de laagste inkomens bij de zorgzame christenen, et cetera.

 

Figuur 1: WIN-model™

Wat levert het WIN-model™ u op?

Het WIN-model™ is als aanvulling op socio-demografische kenmerken uitstekend geschikt om meer diepgang te bereiken. Het biedt mogelijkheden om doelgroepen te selecteren en nader te onderzoeken, maar ook voor imago- en communicatie-onderzoek kan het WIN-model™ van grote betekenis zijn. Met de verrijkte profielen van de acht segmenten, waarvan wij onder andere ook het mediagedrag kennen, wordt duidelijk hoe úw doelgroep te bereiken is en met welke boodschap en "tone of voice".

Meer informatie

Kijk hier als u meer wilt weten over effectieve overheidscommunicatie of neem contact op met Natasja van der Laan via 06 539 78 578 of natasja.van.der.laan@tns-nipo.com